Afripipes

میکروداکت 4 کاناله افری پایپ مدل 8/5 Afripipe MicroDuct 8/5

استفاده از مواد پلی اتیلنی تجزیه ناپذیر در طبیعت و عدم استفاده از ساختار های فلزی امکان دفن مستقیم میکرو داکت را در زمین فراهم میکند با این کار یک کانال زیر زمینی برای قرار دادن کابل های فیبر نوری در زمین بوجود می آید که این روش نسبت به روش مرسوم قدیمی مزایای ویژه ای دارد.این محصول با سایز 8/5 و در دو نوع 4 و 7 کاناله موجود می باشد.

موجود نیست

میکرو داکت

میکروداکت یکی از جدیدترین محصولاتی است که برای انتقال کابل فیبر نوری ، مصارف مخابراتی ارتباطی دوربین ها و فرامین کنترل ترافیک و برای انتقال شبکه ها مصرف می گردد.

برتری های میکرو داکت :

انعطاف پذیری در طراحی شبکه

سرعت ارتقاء شبکه در آینده

انشعاب آسان

حداقل هزینه و فضای لازم برای حفاری و نصب داکت

کاهش سرمایه گذاری اولیه

سهولت تزریق در شبکه داکت موجود

برد شوت کابل بالا

تنوع سایز و ابعاد برای کاربرد های متنوع

استحکام بالا و مقاومت زیاد در برابر له شدگی و خرد شدن

تنوع رنگ و چاپ متراژ برای سهولت اجرا

کابل های: Air-Blowing برای قرارگرفتن درون میکرو داکت، قابل استفاده می باشند. علی رغم کاهش سایز نسبت به کابل های خاکی و کانالی، ظرفیت انتقال اطلاعات کابل های Micro، با کابل های نامبرده برابری می کند. این کابل ها به واسطه ی ویژگی های فیزیکی و قابلیت قرارگیری درون میکروداکت، در تمامی پروژه های ارتباطی و مخابراتی کاربرد دارند. نوع خاصی از این دسته، دارای خاصیت ضدجوندگی می باشند. همچنین کابل های Micro در پروژه های رساندن فیبر به منازل (FTTH) در حوزه دسترسی مورد استفاده قرار می گیرند. 

مشخصات فنی
4 عدد
8mm - 0.1mm
5mm - 0.1mm
3m
10 بار
HDPE
دنده طولی با پوشش

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮو داﮐﺖ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﻓﯿﺒﺮ ﮐﻤﯽ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮو داﮐﺖ ﻫﺎ در ﮐﻒ واﺣﺪ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .

نکات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮو داﮐﺖ در داﺧﻞ واﺣﺪ :

1- ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از 25 ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

2- در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮو داﮐﺖ (25متر) ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو اﻧﺤﻨﺎ 90 درﺟﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺤﻨﺎء 180 وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد، ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ Pull Box اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
 

3- ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ از 5cm ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻌﺎع ﺧﻤﺶ 6 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ و ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺷﻌﺎع ﺧﻤﺶ 10 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

4- ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.

5- ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ ﮐﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺟﺮاء اﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﮑﺮو داﮐﺖ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ، ﺟﻨﺲ روﮐﺶ، ﺗﻌﺪاد ﺧﻢ ﻫﺎ و دارد ﻟﺬا ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯿﮑﺮو داﮐﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد. (ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﻧﺴﺎزﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ داد)

6- ﻃﺮاﺣﯽ Pull Box ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﯾﺪه ﺷﻮد. (از ﻧﺼﺐ و ﻃﺮاﺣﯽ در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﻮس ﻣﻼﯾﻢ ﺧﻮدداري ﮔﺮدد)

Pull Box ﻫﺎ داراي اﺑﻌﺎد ﺗﺠﺎري از 27 اﯾﻨﭻ ﺗﺎ 103 (اﯾﻨﭻ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

7- در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﯿﮑﺮوداﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ 2.5 ﺗﺎ 7.5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﮐﻒ اﺗﺎق ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .

و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ داﺧﻞ داﮐﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﮕﺮدد.

ﻧﮑﺘﻪ: اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

8- ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯿﮑﺮوداﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

9- ﺑﺘﻦ رﯾﺰي روي ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﯾﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ داﮐﺖ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ به طور عمومی در ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 3 ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان داﺷﺖ، باﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿت ﻣﯿﮑﺮو داﮐﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ %40 ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﭘﺮ ﮔﺮدد.

در زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ داﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ داﮐﺖ Branch (اﻧﺸﻌﺎب) نیاز اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ: در روﺷﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ Under Cellular System اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺟﺮاء اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﺲ اﯾﻦ داﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از 60 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﮐﺮد.

در زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻮدي ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ATIS0600318 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

2) اﺟﺮا داﺧﻞ ﺳﻘﻒ و دﯾﻮار

در اﯾﻦ روش باید ﺣﺘﻤﺎ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ روي ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب رﻫﺎ ﻧﮕﺮدﻧﺪ.

و ﻓﻀﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 8 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

همچنین اﺗﺼﺎل ﻣﺴﯿﺮ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﻻي ﺳﻘﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻢ اﺿﺎﻓﯽ اﯾﺠﺎد نشود.
 

3) اجرای روکار

در اﯾﻦ روش ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از داﮐﺖ و ﺗﺮاﻧﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﻧﺎل ( داﮐﺖ ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﮏ) ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق به شرح زیر است:

اﻟﻒ) ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎي اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ب) ﺑﺮآورد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮري

ج) ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد اﺗﺼﺎ���ت و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آن

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي داﮐﺖ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري در داﮐﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎ اوﻟﻮﯾﺖ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دورﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ نکته در ﺧﺼﻮص اﺟﺮاء ﻣﺴﯿﺮ در داﺧﻞ راﯾﺰر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ روﮐﺸﻬﺎي ﻓﯿﺒﺮ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻧﮕﺮدد. در ﺻﻮرت ﮐﺎﺑﻠﮑﺸﯽ ﺑﺼﻮرت روﮐﺎر ﻧﺼﺐ ﭘﻼك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ روش ﻫﻢ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ اﺷﻐﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻤﺎن %40 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺗﺼﺎﻻت در روش رو ﮐﺎر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺎع ﺧﻤﺶ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه دارد .ﻓﻀﺎي ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻻت (ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ) باید ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي با استاندارد G.657D اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (ﮐﻪ داراي حساسیت کمتری نسبت به ﺷﻌﺎع ﺧﻤﺶ اﺳﺖ) ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدﯾﻢ. رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺷﻐﺎل %40 ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ در ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻠﯽ:

 • ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﺑﻠﮑﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ 400 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ 103ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .
 • ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎي ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ از روي ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
 • ﺑﺮاي اﺟﺮاء ﻓﯿﺒﺮ در داﺧﻞ راﯾﺰرﻫﺎي ﻋﻤﻮدي اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮم ﮐﺎﺑﻠﮑﺸﯽ ﺑﺎ ﻗﻼب ﻓﻠﺰي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 • ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺸﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 • در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮو داﮐﺖ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﯿﮑﺮو داﮐﺘﻬﺎي ﻓﻠﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮو داﮐﺘﻬﺎ و ﻧﻘﺎط اﻧﺸﻌﺎب آن ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ آن در ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ .
 • ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻮتینگ ﮐﺎﺑﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮت ﮐﺮدن ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮوداﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﯿﺒﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 • اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯿﮑﺮو داﮐﺘﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ با استاندارد حفاظت فیزیکی IP65 ﺑﺎﺷﺪ. (اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪIP55 و ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪر رﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در زﻣﺎن ﺷﻮتینگ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد)

محاسبه افت مجاز در ساختمانها

طبق دستورالعمل در یک شبکه GPON با لیزر کلاس +B، حداکثر افت مجاز از اتصال OLT تا ONT معادل 28db می باشد که مقادیر ذیل برای داخل ساختمانها مجاز می باشد:

 • ساختمانهای بزرگ با روش Direct Cabling : افت 1.5db
 • ساختمانهای بزرگ با روش Splice with Splitter : افت 2.8db
 • ساختمانهای تک واحده (ویلایی) : افت 1.5db

ﻗﯿﺪ اﻓﺖ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮك در ﮐﻨﺎر OTO اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

همچنین بهتر است در تست شیتهایی هایی که مقادیر آنها با دستگاه power meter هنگام راه اندازی FTTH در محل مشترک انجام می شود نوشته شده و یک نسخه از آن در اختیار مشترک قرار گیرد.

در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺼﻮرت Splice Splitter اﺟﺮاء ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﭙﻠﯿﺘﺮ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در داﺧﻞ ﻃﺮح دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺼﺐ اﺳﭙﻠﯿﺘﺮ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺖ.

نقاط قوت

 • • انعطاف پذیری در طراحی شبکه
 • • سرعت ارتقاء شبکه در آینده
 • • انشعاب آسان
 • • حداقل هزینه و فضای لازم برای حفاری و نصب داکت
 • • کاهش سرمایه گذاری اولیه
 • • سهولت تزریق در شبکه داکت موجود
 • • برد شوت کابل بالا
 • • تنوع سایز و ابعاد برای کاربرد های متنوع
 • • استحکام بالا و مقاومت زیاد در برابر له شدگی و خرد شدن
 • • تنوع رنگ و چاپ متراژ برای سهولت اجرا

0 کاربر این کالا را پیشنهاد نموده اند. اولین کسی باشید که به این محصول امتیاز میدهید

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از ما خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

نظر خود را بنویسید
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این کالا راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر یا نقد و بررسی، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
 • فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.
 • نظرات و نقد و بررسی خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به کالا خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید.
 • با توجه به تفاوت های کالاها، بهتر است در نقد و بررسی هر کالا از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.
 • به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.
 • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.
نظر شما درباره این کالا

Looks good!

امتیاز شما به این کالا

کارایی :

کیفیت تولید :

امکانات :

خدمات :

طراحی :

قیمت :

نام فایل نوع فایل دریافت

محصولات مشابه

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022